Juridisk ABC (general)

Selv om en sak havner i retten, kan den fortsatt løses gjennom et forlik. Rettsmekling er en praktisk og viktig tvisteløsningsordning der partene kan finne gode løsninger i stedet for å vente på en rettskraftig dom.

I denne episoden møter du en av Norges mest erfarne rettsmeklere, Tine Kari Nordengen fra Borgarting lagmannsrett. I tillegg til å være dommer og mekler i lagmannsretten, er Tine Kari også særskilt mekler hos Riksmekleren.

I denne episoden lærer du om rettsmekling og sivilprosess, samtidig som stifter nærmere bekjentskap med Tine Kari Nordengen.

Direct download: E49_Rettsmekling_Tine_Kari_Nordengen.mp3
Category:general -- posted at: 5:01pm EDT

Permittering er dessverre igjen et aktuelt tema. Når arbeidsgiver må permittere er det viktig at prosessen skjer på en ryddig måte, både av respekt for den ansatte og det viktige partssamarbeidet vi har i Norge.

I denne episoden har vi besøk av avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester og advokat (H) Margrethe Meder. I podcasten lærer du både hvor reglene finnes, hvordan de har kommet til, og ikke minst hvordan de skal anvendes. Denne podcasten er spesielt aktuell for deg som er arbeidsgiver, men vil være av interesse for alle som ønsker å vite mer om disse viktige reglene i norsk arbeidsliv. 

 

Programleder: Advokat Eivind Arntsen

Direct download: 048_-_Permittering.mp3
Category:general -- posted at: 3:34pm EDT

Erstatningsrett er et viktig juridisk fagområde, og noe av det første studentene lærer om på universitetet. I denne episoden får du en innføring i grunnleggende erstatningsrett, illustrert med viktige dommer fra Høyesterett. Gjest i studio er Henrik Bjørnebye som er professor på Nordisk Institutt for sjørett ved det juridisk fakultet i Oslo. 

Direct download: E47_Erstatningsrett_v02.mp3
Category:general -- posted at: 2:52pm EDT

Diskrimineringsnemnda ble opprettet 1. januar 2018, som følge av den nye likestillings- og diskrimineringsombudsloven. Nemda er eit nøytralt forvaltningsorgan som avgjer klager på diskriminering og trakassering, inkludert seksuell trakassering. 

I denne podcasten møter du Diskrimineringsnemndas direktør Ashan Nishantha. Vi snakker om nemdas arbeid og du får høre praktriske eksempler på saker nemda har avgjort

Direct download: E45_Diskrimineringsnemda.mp3
Category:general -- posted at: 6:22pm EDT

I denne episoden får vi besøk av Rune Semundseth fra Businessmastering AS.

For mer informasjon om "Arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige" se http://juridiskabc.no/hr

Direct download: E044_Bedriftskultur.mp3
Category:general -- posted at: 1:46pm EDT

"Den vanskelige samtalen". Når du for eksempel må konfrontere en ansatt med at du tror vedkommende har et avhengighetsproblem. Eller du kanskje må snakke med et nært familiemedlem eller en enn om et vanskelig tema. 

I denne episoden møter du Camilla Lynne Bakkeng som har 20 års erfaring med å rådgi ledere om hvordan de skal gå fram for å snakke med ansatte om vanskelige temaer. Hennes utgangspunkt er fra Akans arbeid innen rus og spilleavhengighet, men det du lærer i webinaret kan selvsagt brukes på mange andre situasjoner også.

Vi inviterer også til webinar for ledere og HR-ansvarlige. For informasjon om hvordan du kan få tilgang, se denne siden. 

Direct download: E043_Akan.mp3
Category:general -- posted at: 9:14am EDT

For å forstå norsk arbeidsliv må du også kjenne norsk tariffrett og "Den norske modellen", og organisasjonene rolle. I denne podcasten får vi besøk av Jan Fougner, som anses som en av norges aller fremste arbeidsrettsadvokater og juridiske forfattere. Jan gir oss en pedagogisk og spennende innføring i den kollektive arbeidsretten.

Direct download: E042_Kollektiv_Arbeidsrett.mp3
Category:general -- posted at: 7:01am EDT

I denne episoden er det Eivind som blir intervjuet av en annen podcaster, nemlig Christina Skreiberg fra podcasten Frilanslivet. Temaet er forhandlingsteknikk.

Direct download: podcast_1_forhandlinger.mp3
Category:general -- posted at: 6:30am EDT

Ethvert aksjeselskap plikter å ha et styre. Påtar man seg denne rollen aksepterer man også et personlig ansvar for at styret overholder de oppgaver aksjeloven tillegger styret. Kravene til styremedlemmer og ledelse blir stadig mer omfattende. Manglende overholdelse av disse kravene kan føre til både erstatningsansvar og strafferettslig ansvar. Vi har nylig sett eksempler på at styremedlemmer kreves for titalls millioner kroner i erstatning under henvisning til reglene om styreansavar.

 

Materiale fra podcasten:

Sammendrag av innholdet:

Styreverv i selskaper av nasjonal størrelse er gjerne forbundet med status for de enkelte, men også i mer lokale selskaper har det gjerne en høy stjerne å tiltre et styreverv i et profilert selskap.

For andre selskaper kan styrevervet mer oppleves som et pliktløp, hvor vi dessverre ser at styremedlemmer alt for sjelden forholder seg til det faktum at de sitter i styret. De vet i alle fall ikke hva som foregår utover å signere styrets innberetning ved den årlige regnskapsavleggelsen.

Men – styrets rolle er vel så viktig i store som små selskap. Følgelig er det også forbundet med et til dels betydelig faktisk og økonomisk personlig ansvar for det enkelte styremedlem å sitte i et styre.

Tre vilkår for å pådra seg styreansvar:

 1. Ansvarsgrunnlag. Vanskelig å nå frem med at brudd på aksjeloven anses unnskyldelig.
 2. Økonomisk tap: Men det er ikke tilstrekkelig for erstatningsansvaret at det konstateres brudd på styrets plikter. For det andre må det ha oppstått et økonomisk tap. Andre former for skade kan man ikke få erstatning for. I saker der det har skjedd økonomiske misligheter vil det som regel ikke være tvilsomt at det har oppstått økonomisk tap. Økonomiske misligheter er jo nettopp tapsbringende. Men kan skaden repareres og restitueres på annen måte enn erstatning, for eksempel ved tilbakeføring av midler, foreligger det ikke tap, og erstatningskrav er utelukket.
 3. Årsakssammenheng. Det som medfører de største bevismessige vanskelighetene. Vilkåret om årsakssammenheng er ikke oppfylt dersom misligheten og tapet ved denne ville oppstått uansett, selv om aksjelovens regler ble fulgt til punkt og prikke. Skadelidte må sannsynliggjøre det alternativet hendelsesforløpet. Man får bare erstattet det tapet som faktisk skyldes den konkrete uaktsomheten. Er det andre grunner til tapet, får man ikke erstattet mer enn det som kan forklares med den uaktsomme handlingen eller unnlatelsen.

 

 

Utvalgte avgjørelser fra domstolene:

HR-2017-2375-A

En underleverandør til et skipsverft organisert som aksjeselskap hadde levert og installert utstyr på kreditt frem til verftet gikk konkurs. Underleverandøren reiste erstatningskrav mot verftets daglige leder, jf. aksjeloven § 17-1. Høyesterett uttalte at det følger av det alminnelige ulovfestede kravet om aktsomhet og lojalitet mellom kontraktsparter at et insolvent selskap som mottar nye leveranser på kreditt, forventes å gjøre medkontrahenten oppmerksom på det, dersom det har inntrådt en svikt i selskapets økonomi som innebærer at det ikke regner med å kunne gjøre opp for de nye leveransene ved forfall.

Det personlige ansvaret for ledelsen etter aksjeloven § 17-1 rekker imidlertid ikke nødvendigvis like langt som den kontraktsrettslige varslingsplikten for selskapet. Høyesterett kom allikevel til at daglig leder var erstatningsansvarlig. Det ble lagt avgjørende vekt på at han ikke hadde oppfylt sin plikt etter aksjeloven § 6-14 til å sørge for tilfredsstillende regnskaps- og rapporteringsrutiner. Disse forsømmelsene satte ham og den øvrige ledelsen ute av stand til å forvalte selskapets interesser på en forsvarlig måte, og til å ivareta hensynet til selskapets kreditorer i forbindelse med insolvensen. (Rt-sammendrag)

 

DOM - LB-2015-180304

- Erstatningskrav mot daglig leder fra leverandører til et selskap som hadde gått konkurs. Erstatningskravet fra en av leverandørene førte delvis fram. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at daglige leders manglende oversikt over selskapets dårlige økonomiske situasjon var uaktsom.

Lagmannsretten kom videre til at dersom daglig leder hadde hatt innsikt i selskapets økonomiske situasjon, ville han hatt plikt til å informere leverandørene om dette før selskapet mottok varer og tjenester på kreditt. Daglig leders uaktsomhet påførte en av leverandørene tap. For den andre leverandørene var det ikke ført tilstrekkelig bevis for at varer eller tjenester ble levert etter at daglig burde vært klart over selskapets underbalanse. Kravet fra denne leverandøren førte derfor ikke fram.

 

LB-2016-12248-1: En kunde hos et spedisjonsfirma som fortollet varer for kunden, ble ved to anledninger forledet til å betale samme tollavgift to ganger. Da kunden kort tid senere krevde beløpene tilbake, var det knapt penger igjen i firmaet, som senere gikk konkurs. Styreleder og styremedlem ble holdt erstatningsansvarlig for kundens tap, idet de ikke har ivaretatt styrets/styreleders plikter etter aksjeloven. Mangelfulle kontrollrutiner og styring med virksomheten gjorde at feilinnbetalingene ikke ble oppdaget og beløpene forbrukt. Det var uaktsomt av dem å stole på opplysninger om at den ene feilinnbetalingen var et kortsiktig lån.

 

LB-2013-170795: Saken gjaldt erstatningskrav mot styreleder i et selskap som var gått konkurs. Selskapet hadde bestilt tjenester fra et bilverksted i en situasjon der selskapet var klart insolvent og hadde negativ egenkapital. Lagmannsretten fant at styret hadde brutt handleplikten etter aksjeloven § 3-5, jf. § 3-4, ved ikke å iverksette tiltak som kunne sikre et forsvarlig driftsgrunnlag innen rimelig tid. Det var etter forholdene ikke forsvarlig å avvente et mulig konsernbidrag som ville kunne komme et halvt år senere. Styret hadde også brutt den kontraktsrettslige lojalitetsgrunnsetningen ved å la det insolvente selskapet kontrahere med bilverkstedet, uten å informere verkstedet om selskapets finansielle stilling. Lagmannsretten fant - i likhet med tingretten - at styrelederen hadde handlet uaktsomt og var erstatningsansvarlig for verkstedets tap, jf. aksjeloven § 17-1. Styrelederen ble også holdt erstatningsansvarlig for verkstedets sakskostnader i et tidligere søksmål som verkstedet hadde anlagt mot det insolvente selskapet.

 

Erstatningsreglen i aksjeloven 

Utgangspunktet for erstatningskravet er aksjeloven § 17-1. Bestemmelsen sier at:

(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende

(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet

 


Kurs om styreansvar

12. september 2018 holder Frank C. Aase gratis kurs om temaet styreansvar, hvor han vil gå dypere inn i de ulike problemstillingene. Målet med kurset er å gi en innføring i erstatningsansvaret for styremedlemmer i aksjeselskap, og hvordan risikoen kan reduseres gjennom godt styrearbeid og regnskapsførsel. Særlig sentralt er en gjennomgang av styrets sentrale plikter i aksjeloven, samt ulovfestede regler. Kurset holdes i Brækhus Advoaktfirmas lokaler i Oslo, onsdag 12. september klokken 13.00

Ansvarlig for kurset er Frank C. Aase. Frank leder Brækhus sin avdeling for Selskapsrett og finans. Han er spesialist innen selskapsrett, insolvens og erstatningsrett. Han har arbeidet med ulike styreansvarssaker i over 10 år. Frank C. Aase holder jevnlig kurs om styreansvar og ble nylig intervjuet av Regnskap og Økonomi, et medlemsblad utgitt av Regnskap Norge, om styreansvar.

Meld deg på kurset ved å sende en epost til engbakk@braekhus.no

Direct download: E040_Styreansvar.mp3
Category:general -- posted at: 8:53am EDT

GDPR - de nye EU-reglene om personvern - er nå under innføring i Norge.
 
Med GDPR vil det framover stilles store krav til alle virksomheter som behandler persondata (det betyr i praksis så godt som alle norske virksomheter). Reglene kommer også med nye sanksjoner, med mulighet for skyhøye bøter (opptil 20 millioner euro!) hvis reglene brytes. 
 
Det er mye usikkerhet knyttet til GDPR, og jeg håper å hjelpe deg litt på veien ved å gi deg en liten «GDPR-førstehjelp« i dag:
 
Sist uke hadde jeg gleden av å tilbringe en time med Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon. Resultatet ble denne episoden av Juridisk ABC podcast.
Direct download: E039_Personvern.mp3
Category:general -- posted at: 4:06pm EDT

Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruke de ansatte på andre måter. 
 
 • Når kan arbeidsgiver pålegge den ansatte nye arbeidsoppgaver eller betingelser? 
 • Hva ligger i begrepet endringsoppsigelse, og hvordan gjennomføres en endringsoppsigelse? 
Arbeidsgivers styringsrett er vanligvis definert som retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er ikke tvil om at mindre endringer i arbeidsforholdet kan gjennomføres i kraft av styringsretten som en ensidig beslutning fra arbeidsgivers side, for eksempel tildeling av nye oppgaver, nytt kontor mv.
 
Men når omplasseringen eller endringene er så omfattende at endringene ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver gå frem ved hjelp av en endringsoppsigelse.
 
I denne podcasten snakker vi om nettopp grensene for styringsretten, og hva som ligger i en endringsoppsigelse.
 
Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning, som nettopp har gitt ut boken "Permittering, nedbemanning, endringsoppsigelser og sluttpakker" på Cappelen Akademisk forlag.
 
 
Direct download: E039_Endringsoppsigelse.mp3
Category:general -- posted at: 3:26pm EDT

Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere:

 • Faktisk arbeidsfri/feriefritid
 • Feriepenger

Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill.

I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om:

 • Ansattes rett og plikt til å ta ferie
 • Hvor lang ferien skal være?
 • Hvordan tidspunktet for ferieavvikling bestemmes?
 • Om ferien kan flyttes?
 • Ferie ved sykdom
 • Ferie ved oppsigelse og inngåelse av sluttpakker
 • Beregning og utbetaling av feriepenger

Det er en lang episode denne gangen, men fullpakket med kunnskap og praktiske råd!

Gjesten i podcasten er Ole André Oftebro, som leder Ræders faggruppe for arbeidsrett. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold.

Direct download: E037_Feriepenger.mp3
Category:general -- posted at: 5:22pm EDT

Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtaler med andre?

Direct download: Ferdig_filJuridisk_ABC-E036.mp3
Category:general -- posted at: 8:08pm EDT

Nicolay Skarning gjester studio (igjen!) og vi snakker om når arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av negativitet og mobbing. Du får også høre om hvilke spennende planer vi har for hva vi vil ha med deg på til høsten ...

 

Husk å høre hele episoden...det vil si helt til ETTER "rulleteksten" 

 

Direct download: E033_Mobbing_pa_arbeidsplassen.mp3
Category:general -- posted at: 8:34pm EDT

Når forhandler vi? Hvorfor forhandler vi? Hvordan forhandler vi? 
 
Forhandlinger er ikke bare en utveksling av mer eller mindre relevant argumentasjon. De skjer mellom mennesker som har flere agendaer, som ikke alltid er synlige og åpenbare, og som kan ha en “inadekvat” adferd. Hva er forholdet mellom påvirkning av rasjonell argumentasjon og intuisjon? Vi glemmer ofte at det nettopp er vi selv som er mest påvirket av de menneskelige sidene. 
 
I denne episoden av Juridisk ABC podcast dykker vi dypt ned i forhandlingsteknikkens verden, mens vi prøver å gjøre deg som til en forhandlingsekspert. 
 
Hvilken forhandlingsstrategi du velger i forhandlingene er avgjørende for resultatet, men også for forholdet partene imellom og effektiviteten i forhandlingene. 
 
Dagens gjest er Sigurd Knudtzon, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma. Knudtzon har også skrevet boken «Å forhandle.»
 
Dette er den tredje episoden i en miniserie om forhandlingsteknikk. Hvis du ikke har hørt de foregående episodene, anbefales det at du begynner med episode E030.
Direct download: E032_ForhandlingerJuridiskabc-E32.mp3
Category:general -- posted at: 6:24pm EDT

You are a negotiator.

Everyday you negotiate, whether at home or at work.

In this episode you will learn from one of the worlds leading experts in conflict resolution.

William Ury is an American author, academic, anthropologist, and negotiation expert. He co-founded the Program on Negotiation at Harvard Law School.

Together with former US president Jimmy Carter, he co- founded the International Negotiation Network, a non-governmental body seeking to end civil wars around the world.

- Former PRESIDENT JIMMY CARTER once said that . “Bill Ury has a remarkable ability. to get to the heart of a dispute. and find simple but innovative. ways to resolve it.”

Over the last 30 years, William has served as a negotiation adviser and mediator in conflicts ranging from corporate mergers to ethnic wars in the Middle East, the Balkans, and the former Soviet Union. During the 1980s, he helped the US and Soviet governments create nuclear crisis centers designed to avert an accidental nuclear war. In that capacity, he served as a consultant to the Crisis Management Center at the White House. More recently, William has served as a third party in helping to end a civil war in Aceh, Indonesia, and helping to prevent one in Venezuela. Last but not least, he has been heavily involved in the process of getting to peace in Colombia. Back in 1981 together with the late Roger Fisher he was the co-author of the classic title Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Getting to yes has been translated into more than 30 languages, and is widely recognized as THE book on negotiation. The book Getting to yes, alone has changed the way countless people negotiate at home with our loved ones, at work with our colleagues, and the way nations negotiate with each other. William Ury has trained tens of thousands of people on how to conduct constructive negotiations. Today he is here to guide and train you in the art of negotiation.

For more information about William Ury, please see http://www.williamury.com/

Other sites relevant to this episode

Gabi Planks: http://gabiury.com/

Harvard Program in Negotiation http://www.pon.harvard.edu/

Some highlights from this episode:

At 5:43 min: How the first steps where taken to get to peace in Colombia

18:50 The negotiations revolution

21:10 What is a BATNA and how does it help you get better results, more easily in a negotiation?

27:00 How does one of the worlds most experienced negotiators prepare?

… and much more!

Direct download: E031_-_Negotiations_Master_Class_-_William_Ury.mp3
Category:general -- posted at: 4:33pm EDT

Vil du oppnå raskere og bedre resultater i forhandlinger? Da må du lære deg forhandlingsteknikk!

I denne episoden får du vite om hvordan jeg har jobbet gjennom dette året både for å studere forhandlingsteknikk, blant annet på Harvard Law School, samtidig som jeg har snakket med to eksperter i faget både i Norge og i USA.

Dette er en kort «oppvarmingsepisode» som blir fulgt av to «masterclass» podcaster i de påfølgende episodene. Jeg anbefaler og håper at du tar deg tid til å høre alle tre episodene!

PS 

Neste episode av podcasten er engelsk, og vi bytter da for anledning navn til ABC Legal. Enjoy!

DS

Direct download: E_30_-_forhandlinger_-_forhandlingsteknikk.mp3
Category:general -- posted at: 3:30pm EDT

I denne episoden snakker vi om et nytt sett med regler som kom inn i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. Da fikk loven nemlig et helt nytt kapittel som handler om konkurransebegrensende klausuler.

Gjest i dag er advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort. Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og prosesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innen andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift.

Direct download: E029_-_Konkurransebegrensninger_2.mp3
Category:general -- posted at: 1:49pm EDT

Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale loven her er Viltloven.

Det er mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og vilt, og her tar vi for oss noe av det viktigste; hvem kan jakte, hva kan vi jakte på, når kan vi jakte, hvor kan vi jakte, og litt om hvordan vi kan jakte. Vi kommer inn på både storvilt- og småviltjakt, og tar opp temaer som grunneiers rettigheter og aktsomhetsplikten, men også litt om våpen, hunder og kjøretøy i forbindelse med jakt, for å nevne noe.

Dagens gjest er Håvard Holdø, som nylig fått utgitt sin kommentarutgave til Viltloven. I tillegg til å være advokat hos Regjeringsadvokaten med møterett for Høyesterett, har han vært ivrig jeger i over 20 år, og har derfor både solide faglige og praktiske kvalifikasjoner for å skrive boken om alle lovreglene som gjelder for jakt.

Velkommen til en spennende og nyttig podcast!

Utgiver: www.juridiskabc.no

Stikkord for denne episoden: Viltloven, jakt, juss, regler, advokat.

Direct download: E028_Viltloven.mp3
Category:general -- posted at: 3:26am EDT

Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling.

Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens regler er strenge, og det er strenge vilkår som må må være oppfylt før en ansatt kan unntas arbeidstidsreglene.

Trår arbeidsgiver feil kan dette få store økonomiske konsekvenser.

I denne podcasten får du en skikkelig gjennomgang av reglene, eksempler fra tidligere avgjørelser, og gode for hvordan du skal forholde deg til disse reglene i praksis.

Vi snakker også litt om de nye reglene som er ventet på området, og du får høre hva vi tror er de mest sannsynlige lovendringene fremover.

Selv om temaet er innenfor arbeidstid og stillingskategorier og kan høres litt tørt og kjedelig ut, lover jeg deg at dette er en spennende og nyttig podcast!

Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma.

Direct download: E027_Ledende_eller_uavhengig_stilling.mp3
Category:general -- posted at: 11:29am EDT

 • Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak?
 • Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken?
 • Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyre?

I denne praktiske episoden deler advokat Carl Bore av sine kunnskaper og råd for hvordan du vinner i retten. Episoden er del to av et minikurs i sivilprosess, det vi si reglene for gjennomføring av sivile saker i norske domstoler.

 

Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no (C) 2016 Juridisk ABC AS

Direct download: E024_Hvordan_vinne_en_sak_i_retten.mp3
Category:general -- posted at: 2:23am EDT

Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis?

I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt for skritt.

Dette er en veldig praktisk og nyttig podcast for alle som lurer på hvordan rettssystemet fungerer.

Podcasten er del 1 av en miniserie med to episoder. I denne episoden ser vi på hvordan saker gjennomføres… i neste episode lærer du hvordan en sak vinnes!

Direct download: E023_Hvordan_gjennomfre_en_rettsak_2.mp3
Category:general -- posted at: 2:56pm EDT

I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter. 

Direct download: E022_Tomtefeste_hvordan_er_de_nye_reglene.mp3
Category:general -- posted at: 3:37pm EDT

Med stadig tøffere tider øker behovet for fleksibilitet i arbeidsstokken. Hvilke alternativer har arbeidsgiver til fast ansettelse? I denne episoden ser vi på reglene for blant annet midlertidig ansettelse, innleie og kjøp av tjenester.

Når kan man leie inn arbeidskraft fra et vikarbyrå, og er det mulig å leie inn ansatte fra en annen produksjonsbedrift?

Podcasten gir deg viktig kunnskap om de forskjellige ansettelses- og tilknytningsformer,

Dagens gjest er Lill Christin Egeland som er assosiert partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik. Hun er fast juridisk rådgiver for personalavdelingene i flere norske selskap og en Nasjonal ekspert som rapporterer om norsk arbeidsrett til EU-kommisjonen. Egeland er medforfatter på arbeidsrett.no

-------

Dette er en produksjon fra www.juridiskabc.no Juridisk ABC er et registrert varemerke. (C) Juridisk ABC og advokat Eivind Arntsen 2015

Direct download: E021_Midlertidige_ansettelser.mp3
Category:general -- posted at: 5:11am EDT

Nedbemanninger er kompliserte og krevende prosesser. 
 
I denne episoden har vi besøk av advokat Per Benonisen som bistår arbeidsgivere med store omstillings- og nedbemanningsprosesser. 
 
Vi går gjennom de aktuelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som arbeidsgivere må kunne. Videre ser vi på hvordan en nedbemanning skjer i praksis - og går gjennom hele prosessen fra start til slutt. 
 
Eksperten i studio, advokat Per Benonisen er en erfaren arbeidsrettsadvokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper - et av verdens største advokatfirmaer. 
Direct download: E020_Nedbemanning.mp3
Category:general -- posted at: 11:14am EDT

I denne episoden får du grunnleggende informasjon om arvereglene, med fokus på hvordan arveoppgjøret skjer i praksis.

Gjest i denne episoden er advokat Jon Norvald Evensen, som er en erfaren advokat og fast bostyrer for Oslo byfogdembete

Direct download: E019_Arverett.mp3
Category:general -- posted at: 11:03am EDT

I Norge har vi tre statsmakter: Stortinget, Regjeringen, og Høyesterett. 

Men hva vet du egentlig om Høyesterett?  

I denne episoden har vi gleden av å møte Tore Schei som er Høyesterettsjustitiarius - det vil si den øverste dommeren i Høyesterett. 

Vi får høre om hvilke saker domstolen behandler, hvordan retten er organisert, og et innblikk i utviklingstrekkene til denne viktige statsmakten som feirer 200 års jubileum i år.

Direct download: E018-Hoyesterett.mp3
Category:general -- posted at: 4:04pm EDT

Når kan arbeidsgiver gå til oppsigelse, og hvordan skal man gå fram? 

 

Riktig håndtert kRiktig håndtert kan en oppsigelse gjøres på en rettferdig og ryddig måte. Går arbeidsgiver feil frem kan det ende med en stygg rettsig prosess. 

I denne episoden ser tar vi deg med på hele oppsigelsesprosessen. Vi begynner med å se på grunnlaget, og går gjennom alle møtene og dokumentene som skal på plass. 
 
 
Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma. 
 
Direct download: E017_Oppsigelse_p_1-2-3.mp3
Category:general -- posted at: 5:24pm EDT

Hvor fritt står du til å bygge, endre, rive, grave og hugge på egen tomt?
 
Kan du sette fritt sette opp flaggstang, gjerder, bygge garasje eller utepeis, eller kanskje hugge ned trærne?
 
Marianne Reusch er tilbake i studio og guider oss gjennom praktiske juss-spørsmål som dukker opp for alle  med hus og hage.
 
 
 
Lenker til byggeregler på lovdata:
 
 
 
 
Du kan også lese mer på Mariannes blog
 
 
Direct download: E015_Marianne_Reusch_II.mp3
Category:general -- posted at: 11:35am EDT

Hvor går grensen mellom hva pressen kan skrive om personer og hendelser innenfor ytringsfriheten, og hvilken omtale som er ærekrenkende og kan medføre krav om erstatning? 

 

I 2014 har det vært to store rettssaker i Høyesterett der privatpersoner har gått til søksmål mot kjente norske aviser - og vunnet. Avisene har blitt idømt flere hundre tusen kroner i erstatninger - i tillegg til at sakene har kostet millioner av kroner i sakskostnader. 

 

Advokat Carl Bore førte disse to store Høyesterettssakene i 2014. Og han vant begge. Carl er derfor den perfekte gjest i denne episoden av Juridisk ABC podcast, der vi ser på jussen i saker om ærekrenkelser og injurierett.

 

Bli med på en spennende podcast der vi forklarer hva disse sakene dreide sg om, og hvorfor pressen ble felt av Høyesterett. Vi ser også på forholdet mellom Pressens Faglige Utvalg (PFU), og domstolenes vurderinger - og hvordan avgjørelsene fra PFU kan avvike fra de rettslige vurderingene som gjøres av domstolene. Du får også høre hvorfor en erfaren advokat kan være å foretrekke fremfor en PR-rådgiver i en mediestorm. 

 

Direct download: E014-aerekrenkelser_Advokat_carl_bore.mp3
Category:general -- posted at: 4:34pm EDT

Hva gjør du hvis du opplever en urett fra forvaltningen eller staten? Når NAV, kommunen eller fylkeskommunen tar feil - eller kanskje rett og slett bruker alt for alt tid på å avgjøre en sak som er viktig for deg? - Visste du at Sivilombudsmannen er alle borgers beskytter når statsapparatet feiler? Visste du at du kan kontakte Sivilombudsmannen og få gratis hjelp? 

- Sivilombudsmannen oppgave er nemlig å kontroller forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.

I denne episoden har vi snakket med Sivilombudsmannen. Og da mener vi Sivilombudsmannen i egen person. Aage Thor Falkanger er egentlig Høyesterettsdommer, men for denne stortingsperioden leder han Sivilombudsmannens kontor, der et korps av skarpskodde jurister arbeider med å kontrollere staten og forvaltningen. 

Denne episoden er full av viktig informasjon alle norske borgere bør kjenne til. Den har også praktiske råd om hvordan du kan gå fram for å klage. 

Direct download: E013_Sivilombudsmannen.mp3
Category:general -- posted at: 4:52am EDT

Er du gift eller planlegger du å gifte deg? Trodde du at felleseie var det samme som sameie, og at skjevdelingsregelen gjør at dere ikke trenger ektepakt?

 

Da må du høre dagens podcast, og få oversikt over reglene som gjelder for de økonomiske forholdene mellom ektefeller - ikke minst med tanke på deling den dag ekteskapet tar slutt.

 

Dagens gjest er advokat Anne Tingstad.

Direct download: E011_Ektepakter.mp3
Category:general -- posted at: 3:11am EDT

Hvilke regler gjelder for bruk av skog og mark? Kan du sykle i skiløypene, eller hugge ditt eget juletre i marka? Er jakt en allemannsrett? Hva er reglene for å telte nær bebyggelse?

Marianne Reusch (1969) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i rettsvitenskap (ph.d.) fra 2012 med en avhandling om allemannsretten.

I dagens episode av Juridisk ABC podcast gir Marianne oss et fugleperspektiv på allemannsretten. 

Direct download: JurABC_Podcast_011_Allemannsretten.mp3
Category:general -- posted at: 3:47pm EDT

Del 2 av episoden om sykefravær. Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

- Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? 

- Kan man omplassere langtidssykemeldte?

- Hvordan skal en sykemeldt ansatt følges opp?

- Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om regler som angår de aller fleste av oss - enten som arbeidsgivere eller ansatte..

 

Podcasten er del 2 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

Direct download: JurABC_Podcast_010_Sykdom_del_2.mp3
Category:general -- posted at: 6:14pm EDT

Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

 • Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? 
 • Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om relger som angår de aller fleste av oss - enten du er på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.

Podcasten er del 1 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

Direct download: JurABC_Podcast_009_Sykdom_del_1.mp3
Category:general -- posted at: 6:08pm EDT

Ekspropriasjon av eiendom er et inngrep i den private eiendomsrett, og reglene kan gi både offentlige og private mulighet til å ekspropriere eiendom - enten helt eller delvis. Formålene kan være mange, som bygging av vei, skoler og barnehager - eller for å få adkomst til eiendommer. Ekspropriasjon er derfor et viktig rettsområde, og konsekvensene for de som er omfattet av ekspropriasjonsprosessen kan være store. 

I denne episoden av Juridisk ABC podcast har vi besøk av advokat Håkon Mathiesen i DALAN advokatfirma. Håkon har over 20 års erfaring med ekspropriasjon, og gir oss oversikten over hvilke regler som gjelder.

Direct download: JurABC_Podcast_008_Ekspropriasjon.mp3
Category:general -- posted at: 1:55pm EDT

Tomtefeste er en relativt vanlig eierform for eiendom i Norge. Siden tomtefeste dreier seg om retten til grunnen der hus og hytter står, dreier det seg om store verdier. Konflikter kan oppstå både med tanke på regulering av leiesum og dersom fester ønsker å overta (løse inn eiendommen.)

I denne podcasten ser vi nærmere på alle de sentrale tomtefestereglene, samt hva som er status etter at  Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012 kom til at en bestemmelse i tomtefesteloven var i strid med menneskerettighetene.

Gjest i studio er advokat Thomas Andersen, som nylig har avsluttet arbeidet med en kommentarutgave til tomtefesteloven.  

Direct download: JurABC_Podcast_007_Tomtefeste.mp3
Category:general -- posted at: 2:50am EDT

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen. 

 

I denne episoden er Merete vår gjest i studio, og hun forteller om Advokatforeningens arbeide og gratis tjenester til publikum. Merete gir konkrete råd om når du bør bruke advokat og hvordan du kan unngå en stor advokatregning. 

 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon og gode råd, og bør høres av alle som har behov for juridisk bistand, eller ønsker å vite mer om hvordan advokatbransjen fungerer.

Direct download: JurABC_Podcast_006_Merethe_Smith.mp3
Category:general -- posted at: 7:56am EDT

Hvilken selskapsform skal du velge når du starter en bedrift? Er aksjeselskap det beste valget? Hva betyr selskapsform med tanke på skatt og personlig ansvar? Advokat Hans Petter Sverdrup er dagens gjest.

Direct download: E005_-_Starte_eget_selskap_-_Aksjeselskap_ENK_eller_NUF.mp3
Category:general -- posted at: 4:58pm EDT

Hvilke regler gjelder for barnefordeling ved samlivsbrudd? Hvordan håndtere tvist om barna på en god måte? Advokat Anne Tingstad har lang erfaring fra kompliserte barnefordelingssaker, og deler sine best råd med lytterne.

Direct download: JurABC_Podcast_004_Barnefordeling.mp3
Category:general -- posted at: 1:27pm EDT

OBS: Reglene om midlertidig ansettelser ble endret i 2015. Deler av redegjørelsene i denne episoden er derfor ikke lenger i samsvar med regelverket. 

 

----

Midlertidige ansettelsesforhold er et unntak fra hovedregelen om at alle ansettelser skal være faste. Advokat Nicolay Skarning har skrevet bok om midlertidige ansettelser, og forklarer hovedinnholdet i reglene i denne episoden av Juridisk ABC podcast.

Direct download: JurABC_Podcast_003_Midlertidige_ansettelser.mp3
Category:general -- posted at: 8:54am EDT

E002 - Kjøp av eiendom i Spania

Er du en av de mange nordmenn som vurderer å kjøpe feriehus eller leilighet i Spania?  

I denne episoden har vi intervjuet advokat Einar Askvig fra hans kontor i Marbella. Askvig har 15 års erfaring som norsk advokat i Spania, og kjenner markedet og reglene inngående. 

Han forklarer hvordan boligsalg skjer rent praktisk og hvilke regler som gjelder for både eiendomsoverføring, skatter og avgifter og viser deg hvilke fallgruver du må unngå.

Direct download: JurABC_Podcast_002_Eiendom_i_Spania.mp3
Category:general -- posted at: 6:49pm EDT

Hvilke rettigheter har du ved kjøp av brukt bolig? Og hva gjør du hvis boligen viser seg å ha mangler? Advokat Christina Moestue forklarer reglene som gjelder og kommer med praktiske eksempler og verdifulle råd for boligkjøpere. 

Direct download: JurABC_Podcast_001_Eiendomsrett_Kjp_av_bolig.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm EDT

1